Locked History Actions

Rückblick/1998/Vorwort

Das ist ein Rückblick auf ein Vorwort der Vorjahre, hier ist das aktuelle Vorwort.

Benefizt noch amoi'

Jo do legst di nieda, malefitz noch amoi
hiazt mochns de Gschicht scho zum 10tn moi
des het koana glab, des hoitst fost net aus
des Festl, mei Liaba, jo des wogst se aus

Wonst denkst, wia vor 10 Joahr, di bobadn Buaschn
homb ogfong in da Musi zum umadumruaschn
jeda a Znichtl, vo nix a Idee
oba heit muast sogn, mei des Festl is sche

Irngwonn weaschts oft geat, da Plan is greift
wias geht woas koa Mensch, oba haupsoch es pfeift
des erscht Festl werd aufzogn, auf biagn und brechn
daß guatgeht mit den hot koana grechnt

Des Fest woar a Wahnsinn, jo leckts mi am Bugl
Zuaschaua san kemma, jo direkt im Rudl
Jo d'Musi hot aufgeigt, des hot d'Buaschn so gfreit
drum gibts a des Festl wias segts a no Heit

In nei Joar, Bua mei liaba, jo won i ench sog
woas ned oiwei oafoch, ant iam a a Plog
jo Sochn hots gem, bua sex Sacki Zement
des oamoi hats greng, des ondamoi schiaga brend

De Technik hot gschpuna, koa Sau woas wiaso
des Kabi hot brunna, zwoa net vü oba do
des Doch hot kobt Lecha, a boa kloa a boa groß
auf d'Onlog hots gschifft, jo do woa was los

A mit da Musi, liabe Leit des kennts gern a wissen
hots ins frei a boamoi muatsmassig neigschissn
de Oan kemmand goanet, de ondan fuits spat
monche hots geographisch gonz grausig vawaad

Des Weda, jo Luada, bua des is a Gfrett
is schiach oda schee, jeds Joar wird drauf gwett
is schiach gemma eini, is schee bleim ma draust
vor dera Entscheidung hots uns jeds Joar no graust

Jeds oanzelne Fest is a eigene Gschicht
oba koas vo olle hot a traurigs Gsicht
ob lestiga Manager oda z'hoche Spesn
a Gaude is jedsmoi gwis wida gwesn

Dea oane des miaß ma ench hiaz amoi sogn
es höfat koa denkn und raffn und plogn
ois wos mit dem Festl steht oda foid
sand Musika und's Publikum, denans narrisch guat gfoid

Günther Eisenmann 1998